Pravidlá a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ máte záujem o viac informácií, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na admin@najrecept.sk 

Na NajRecept.sk je pre nás súkromie našich návštevníkov mimoriadne dôležité.

log súbory 

Rovnako ako mnoho iných webov, aj NajRecept.sk využíva log súbory. Informácie v súboroch obsahujú internetový protokol (IP adresu), typ prehliadača, dátum / čas, odkazujúce / výstupné stránky a počet kliknutí, sledovanie pohybu užívateľa a ďalšie takéto informácie, ktoré nie sú spojené s osobnými údajmi.


NajRecept.sk využívajú súbory cookies na ukladanie informácií. Niektorý z našich reklamných partnerov môžu používať cookies. Náš reklamný partner je google adsense.

Zásady použitia webového rozhrania www.najrecept.sk

AdsMedia s.r.o.

Alžbetina 28

Košice - m.č. Staré Mesto 040 01

Slovensko

IČO - 47219211

E-Mail: admin@najrecept.sk

Úvodné ustanovenie

Tieto zásady použitia (ďalej len "Zásady") vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania prevádzkovaného prevádzkovateľom a umiestneného na internetovej adrese najrecept.sk (ďalej len "webové rozhranie").

Užívateľom je každá osoba, ktorá využíva funkcie webového rozhrania, a to predovšetkým umiestnením návodu na prípravu jedla (ďalej len "recept") či fotografie jedla na webové rozhranie. Podmienkou pre použitie webového rozhrania je vykonanie registrácie prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom rozhraní. Používateľ registráciou potvrdzuje, že sa s týmito zásadami zoznámil a súhlasí s nimi.

Návštevníkom je každá osoba, ktorá navštívi webové rozhranie, bez ohľadu na to, či využije webový formulár alebo nie. Návštevníkom je vždy aj užívateľ. Návštevník vstupom na webové rozhranie potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito zásadami a že sa nimi bude riadiť.

Užívateľ voči prevádzkovateľovi súhlasom s týmito Zásadami prehlasuje a zaručuje, že:

je plne svojprávny, a to najmä s ohľadom na svoj vek alebo je zastúpený zákonným zástupcom;

všetky údaje, ktoré prostredníctvom webového formulára poskytuje prevádzkovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne;

sa pred začatím používania webového rozhrania dôkladne oboznámil s týmito zásadami, že týmto Zásadám úplne rozumie a súhlasí s nimi;

nebude užívať webové rozhranie spôsobom či na účel, ktorý by bol v rozpore s týmito zásadami, platnými právnymi predpismi či dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ poskytuje webové rozhranie výlučne na bezplatné zverejnenie receptov a fotografií jedál tak, aby tieto recepty a fotografie jedál boli prostredníctvom webového rozhrania oznámené návštevníkom či iným používateľom.

Uživatelský účet

Podmienkou zriadenie používateľského účtu je bezplatná registrácia na webovom rozhraní. Pri registrácii je nutné zadať e-mail a zvoliť heslo a prezývku. Zadaný e-mail nebude zverejnený. Emailovú adresu potrebujeme na overenie, že sa jedná o skutočnú osobu, preto potrebujeme reálnu a funkčnú emailovú adresu, aby sme zabránili duplicitným účtom.

Užívateľ nie je oprávnený oznámiť údaje potrebné na prístup do používateľského účtu tretej osobe. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že užívateľský účet bude zneužitý treťou osobou.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady zrušiť užívateľský účet, ktorý:

  • je viac ako 1 rok neaktívny, alebo
  • prostredníctvom ktorého dochádza k porušeniu týchto zásad, platných právnych predpisov či dobrých mravov.

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi odstrániť z webového rozhrania akýkoľvek obsah umiestnený na webovom rozhraní užívateľom.

Užívateľ je oprávnený prostredníctvom svojho používateľského účtu umiestniť za podmienok stanovených v týchto zásadách na webové rozhranie iba recepty a fotografie jedál. Užívateľ súhlasí s tým, aby recepty a fotografie jedál boli zverejnené na webovom rozhraní, a to bez nároku na odmenu. Užívateľ tiež súhlasí s tým, aby ním umiestnený recept či fotografie jedlá boli na webovom rozhraní zverejnené spolu s uvedením prezývky užívateľa.

Používateľ nesmie prostredníctvom svojho používateľského účtu na webové rozhranie umiestňovať texty a vyobrazenia, ktoré:

nie sú receptom či fotografiou jedla;

ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s týmito zásadami, platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi, tj. hlavne text či obrazovú snímku, ktorú je možné považovať za urážlivú, vulgárnu, hanobiacu rasu, národ či náboženské vyznanie, poškodzujúce dobré meno, erotického či pornografického charakteru ;

ku ktorým nemá Užívateľ náležité autorské práva na základe vytvorenia autorského diela či na základe licencie;

slúži na propagácii podnikateľskej či obdobnej činnosti užívateľa či tretej osoby.

Užívateľ ďalej nesmie:

užívať webové rozhranie v rozpore s týmito zásadami;

zverejňovať fotografie, na ktorých sú rozpoznateľné tváre osôb;

komerčne užívať ktorúkoľvek časť webového rozhrania;

zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť webového rozhrania, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta webového rozhrania;

používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania.

Používateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa či tretej osoby.

Ochrana osobných údajov

Súčasťou údajov zadávaných do webového formulára môžu byť aj osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (najmä e-mailová adresa).

Všetky údaje zadávané do webového formulára, vrátane osobných údajov, sú určené len pre komunikáciu medzi užívateľom a prevádzkovateľom a prevádzkovateľ neoznamuje tieto údaje tretím osobám. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa pripojiť k receptu či fotografii zverejnenej užívateľom na webovom rozhraní prezývku užívateľa, s čím užívateľ súhlasí.

Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s aktivitami prevádzkovateľa a obchodných oznámení na svoj e-mail. Oba súhlasy môžu byť kedykoľvek odvolané prostredníctvom zaslania e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytol v rámci registrácie, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Ak sa užívateľ domnieva, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu zákona alebo ochrany súkromného a osobného života užívateľa, uplatňuje užívateľ svoje sťažnosti či pripomienky u poskytovateľa.

Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Užívateľ prehlasuje, že vie o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti užívateľa odstrániť z databázy. Osobné údaje Užívateľa sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Užívateľ potvrdzuje, že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa užívateľ domnieval, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života užívateľa či v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby prevádzkovateľ či spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada užívateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný mu túto informáciu odovzdať. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie takejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ si prajete vymazať váš účet a užívateľské dáta, kontaktujte nás na admin@najrecept.sk

Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítača užívateľa a návštevníka umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania užívateľom či návštevníkom.

Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre prevádzkovateľa a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spájať IP adresu užívateľa či návštevníka s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Používateľ a návštevník webového rozhrania môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. Používaním webového rozhrania súhlasí užívateľ a návštevník so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok prevádzkovateľa (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto zásad, je chránený autorským právom prevádzkovateľa a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť používateľom či návštevníkom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez súhlasu prevádzkovateľa či držiteľa autorských práv.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločnosťou môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

Kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ ani návštevník nesmie pri využívaní webového rozhrania používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania webového rozhrania, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosu a dátam návštevníkov.

Ak poruší používateľ alebo návštevník pri užívaní webového rozhrania práva tretích osôb, nenesie za to prevádzkovateľ zodpovednosť. Ak bude na prevádzkovateľovi vymáhaná náhrada škody alebo iné ujmy, prípadne iné obdobné plnenia, má prevádzkovateľ právo toto plnenie následne vymáhať na používateľovi alebo návštevníkovi, ktorý sa porušenia práva dopustil.

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy sa riadia týmito zásadami a vzťahy nimi neupravené zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v aktuálnom znení, prípadne ďalšími platnými právnymi predpismi.

Znenie týchto zásad môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať.

V prípade otázky k týmto zásadám poskytne prevádzkovateľ bezodkladne všetky potrebné informácie.

Prípadné sťažnosti vybavuje prevádzkovateľ prostredníctvom kontaktného e-mailu. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k používateľovi viazaný žiadnymi kódexami správania ani žiadne takéto dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.10.2020

Najnovšie recepty

Každý deň tipy na chutný chod pre celú rodinu

Viac receptov