Podmienky používania

Všeobecné podmienky užívania webového portálu NajRecept.sk

(ďalej aj „všeobecné podmienky alebo „tieto všeobecné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné právne vzťahy medzi používateľmi webového portálu www.najrecept.sk (ďalej aj „Portál“) a jeho prevádzkovateľom.

Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zverejňujúca recepty, články, komentáre a fotografie na webovej stránke www.najrecept.sk (ďalej len „Používateľ“).
Všeobecné podmienky užívania webovej stránky www.najrecept.sk (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa pri prevádzke a využívaní predmetnej vyššie uvedenej webovej stránky.

Prevádzkovateľom webového portálu NajRecept.sk je Ing. Katarína Hutyrová, Dlhomíra Poľského 602/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 50180703, DIČ:1080436148, zapísaný Okresným úradom Žilina Číslo živnostenského registra: 580-57461  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Pod pojmom zmluvné strany sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumejú spoločne Používateľ a Prevádzkovateľ.

II. Užívanie Portálu

Používateľ je oprávnený užívať všetky užívateľské funkcie Portálu, a to najmä: prezeranie obsahu, pridávanie komentárov, zhromažďovanie vybraného obsahu v sekcii „Moja kuchárska kniha“, pridávanie receptov, foto-receptov, fotografií a videí (viď čl. III všeobecných podmienok) alebo akékoľvek ďalšie užívateľské funkcie fungujúce na Portáli.

Užívanie Portálu podľa predchádzajúceho odseku je bezodplatné.

Užívateľ je po predchádzajúcej registrácii oprávnený bezodplatne užívať všetky služby webovej stránky a užívateľ pridaním receptu, článku, komentára či fotografie na webovú stránku www.najrecept.sk ďalej prehlasuje, že si je plne vedomý a súhlasí s tým, že recepty, články, komentáre či fotografie budú na uvedenej stránke prístupné všetkým užívateľom internetu bezodplatne.

Zadaním osobných údajov nevyhnutných na registráciu užívateľa na webovej stránke, užívateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 122/2013“), vyjadruje svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné vziať späť len za podmienok uvedených v zákone č. 122/2013.

Obsah pridaný užívateľom na webovú stránku www.najrecept.sk považuje prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo užívateľa. Pridaním obsahu na uvedenú webovú stránku užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že on sám je autorom pridaného receptu, článku, komentára či fotografie a že ich zverejnením na webovej stránke nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah receptov, článkov, komentárov alebo fotografií pridaných užívateľom.
Užívateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní prostredníctvom webovej stránky www.najrecept.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť z webovej stránky akýkoľvek zverejnený obsah pochádzajúci od užívateľa, v prípade ak nebude v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, spoločenskou etikou a dobrými mravmi. Vylúčené môžu byť i také texty a fotografie, ktoré budú obsahovať prvky otvorenej alebo skrytej reklamy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné zásahy do webstránky a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok užívania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
V prípade, ak používateľ opakovane porušuje ustanovenia tohto článku, prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho užívateľské konto a zamedziť mu v ďalšom prístupe na webstránku.

Pridaním receptu, článku, komentára či fotografie užívateľ udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia receptu nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie receptu, článku, komentára či fotografie, a to na:

– zverejnenie receptu, článku, komentára či fotografie,
– verejné rozširovanie receptu, článku, komentára či fotografie,
– spracovanie receptu, článku, komentára či fotografie ,
– zaradenie receptu, článku, komentára či fotografie do súborného diela,
– verejné vystavenie receptu, článku, komentára či fotografie.

V prípade, ak ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení užívateľa sa preukáže ako nepravdivé, bude užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ súčasne vyhlasuje, že prevádzkovateľa odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností užívateľa v zmysle týchto všeobecných podmienok.
Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných užívateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci webovej stránky www.najrecept.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu webstránky iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému užívateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť webstránky.

III. Pridávanie receptov a foto – receptov

Používateľ je oprávnený pridať do príslušnej sekcie Portálu recept alebo foto – recept (ďalej spolu len „recept“) a navrhnúť tak Prevádzkovateľovi jeho zverejnenie. Používateľ však nie je oprávnený domáhať sa zverejnenia svojho receptu na Portáli. O obsahu Portálu rozhoduje výhradne Prevádzkovateľ.

Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený nakladať a disponovať s celým obsahom receptu, ktorý navrhuje zverejniť na Portáli (vrátane fotografií) a že jeho zverejnením nebudú porušené autorské práva tretích osôb. Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi v plnej výške za všetky škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi v súvislosti s nepravdivosťou vyhlásení Používateľa podľa tohto odseku.

V prípade ak je recept, alebo akákoľvek jeho časť (napr. určitá fotografiia), predmetom ochrany autorských práv Používateľa, Používateľ týmto bez nároku na odplatu udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú licenciu na jeho verejný prenos na Portáli, sprístupňovanie verejnosti na Portáli a použitie na akékoľvek marketingové a propagačné účely Prevádzkovateľa.

Pri výkone licencie podľa predchádzajúceho odseku je Prevázdkovateľ oprávnený umiestniť vodoznak alebo logo Portálu na fotografie, ktoré sú súčasťou receptu a na opravu prípadných gramatických chýb v texte receptu. Recepty budú zverejňované v príslušnej sekcii Portálu, a to vo forme a štruktúre zodpovedajúcej aktuálnej grafike Portálu.

Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu podľa odseku 3 tohto článku v neobmedzenom rozsahu, a to na celý čas trvania jeho majetkových autorských práv k chránenému obsahu (t. j. počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti).

IV. Pridávanie komentárov

Používateľ sa zaväzuje, že všetky jeho diskusné príspevky a komentáre na Portáli budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, spoločenskou etikou a dobrými mravmi. Vzhľadom k uvedenému sa Používateľ zaväzuje, že nebude:

  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alebo podnecovať násilie, rasizmus alebo neznášanlivosť voči určitému okruhu ľudí na akomkoľvek princípe,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore s dobrými mravmi,
  • pridávať komentáre s erotickým obsahom,
  • propagovať detskú pornografiu,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o tretích osobách,
  • kopírovať obsah Portálu, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa alebo
  • akokoľvek inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, spoločnskú etiku alebo dobré mravy.

Okrem vyššie uvedeného sa Používateľ zaväzuje, že nebude na Portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi alebo propagovať akúkoľvek politickú stranu alebo jej predstaviteľov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť z Portálu komentár, diskusný príspevok alebo akýkoľvek iný obsah pochádzajúci od Používateľa.

V prípade, ak Používateľ opakovane porušuje ustanovenia tohto článku, Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho užívateľské konto a zamedziť mu v ďalšom prístupe na Portál .

V. Pravdivosť poskytnutých osobných údajov

Používateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol pri registrácii sú pravdivé. Používateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu týkajúcu sa osobných údajov podľa predchádzajúcej vety. Používateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s nepravdivosťou vyhlásenia alebo porušením povinností Používateľa podľa tohto článku.

VI. Voľba práva a jurisdikcie

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich vzájomný právny vzťah založený týmito všeobecnými podmienkami sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že spory, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s ich právnym vzťahom založeným týmito všeobecnými podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

VII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky v celom rozsahu nahrádzajú všetky doterajšie dohody Používateľa a Prevádzkovateľa súvisiace s užívaním a prevádzkovaním Portálu. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyslovene uvádzajú, že Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi licenciu na používanie obsahu všetkých doteraz pridaných receptov, a to za podmienok a v rozsahu podľa čl. III týchto všeobecných podmienok.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text týchto všeobecných podmienok riadne prečítali a porozumeli mu a že tento predstavuje dostatočne jasné a určité vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle upraviť ich vzájomný právny vzťah súvisiaci s užívaním a prevádzkou Portálu vyššie uvedeným spôsobom.

Ochrana osobných údajov

V zmysle ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), si Vám pred získaním Vašich osobných údajov dovoľujeme oznámiť nasledujúce informácie:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Ing. Katarína Hutyrová, D. Poľského 602/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 501 807 03 DIČ:1080436148

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. úprava našich vzájomných práv a povinností súvisiacich s užívaním a prevádzkou Portálu spôsobom uvedeným vo všeobecných podmienkach.

Zoznam osobných údajov, ktoré je za týmto účelom nevyhnutné spracúvať zahŕňa: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia Používateľa.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov prostredníctvom registrácie je na dobrovoľnej báze. V tejto súvislosti si však dovoľujeme poukázať na to, že bez poskytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné registrovať  užívateľské konto na Portáli a upraviť tak vzájomné práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa spôsobom uvedeným vo všeobecných podmienkach. Len registrácia užívateľského konta pritom ponúka možnosť plného prístupu ku všetkým užívateľským funkciám Portálu.

Poskytnuté osobné údaje slúžia len na vyššie uvedený účel spracúvania. Vzhľadom na uvedené nie sme oprávnení zverejniť, poskytnúť alebo sprístupniť Vaše osobné údaje akýmkoľvek tretím osobám. To sa však žiadnym spôsobom nedotýka našej povinnosti poskytnúť súčinnosť v zákonom stanovených prípadoch príslušným orgánom verejnej moci.

V zmysle ustanovení § 28 Zákona, Vám v prípade poskytnutia Vašich osobných údajov (t. zn. momentom registrácie Vášho užívateľského konta) vznikajú tzv. „práva dotknutej osoby“ v nižšie uvedenom rozsahu. Upozorňujeme, že nižšie uvedený text predstavuje doslovnú citáciu Zákona, ktorý pokrýva širší rozsah spracúvania osobných údajov, ako je tomu v našom prípade. Vzhľadom k tejto skutočnosti nemajú niektoré z nižšie uvedených práv dotknutej osoby v našom prípade žiaden  praktický význam:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.