Ochrana osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, pošlite email na najrecept@najrecept.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov: Ing. Katarína Hutyrová
Sídlo: Dlhomíra Poľského 602/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 50180703
DIČ: 1080436148
Registrácia:

 

Okresným úradom Žilina
Číslo živnostenského registra 580-57461
Bankové spojenie:  

(ďalej len „ prevádzkovateľ

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

 1. Aby sme mohli vykonávať našu činnosť, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov.
 2. Na našej internetovej stránke najrecept.sk sme vytvorili miesto pre zdieľanie kuchárskych receptov. Po predchádzajúcej registrácii ste oprávnený bezodplatne užívať všetky služby tejto internetovej stránky. Registráciou na našej internetovej stránke tak s nami uzatvárate zmluvu, ktorá sa riadi Všeobecnými podmienkami používania webového portálu najrecept.sk. Táto zmluva je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov.
 3. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri registrácii na našej stránke najrecept.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných v registračnom formulári.

Ide o nasledovné informácie:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.najrecept.sk. V prípade, že si chcete zrušiť svoju registráciu, môžete tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

Ďalej tiež spracúvame IP adresu Vašeho počítača.

 1. Pokiaľ používate službu pre vkladanie komentárov alebo iného obsahu na naše stránky, budeme spracovávať vami vložený obsah. Účelom tohto spracúvania je poskytovanie služby a jeho právnym základom je vyššie uvedená zmluva.
 2. Vašu e-mailovú adresu budeme používať pre zasielanie informácií o nových receptoch a to po dobu trvania služby. Právnym základom pre toto spracúvanie je náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa na rozvoji poskytovaných služieb našim zákazníkom. Zasielanie týchto informácií je možné kedykoľvek ukončiť zaslaním e-mailu na adresu najrecept@najrecept.sk
 3. Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Kedykoľvek môžete požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely,
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

Okrem prípadu, keď zrušíte svoju registráciu na našej webovej stránke, máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, aj v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketing,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 1. Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Prístup k vašim údajom môžu mať len niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Môže tak dochádzať k prenosu osobných údajov do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.
 2. Cookies, ktoré používame na základe vášho súhlasu slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky a informácií o vyhľadávaniach na internetovej stránke. Pri týchto cookies sú vykonané opatrenia na zabránenie ich zneužitiu. Pri cookies predávajúci využíva riešenia tretej strany Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
 3. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov trvá počas platnosti zmluvného vzťahu. Následne vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Niektoré vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely vyplývajúce zo zákona alebo z nášho oprávneného záujmu.
 4. Môžete si písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.